جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تضمین  

اعم

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155048

این مفهوم را دانلود کن: