جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تقلید هزل آلود  

نامرجح

  • پارودی

یادداشت دامنه

  • ‏‫ت‍ق‍ل‍ی‍د طن‍ز آم‍ی‍ز از ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ ه‍ن‍ر و ادب‌ ب‍ه‌ ق‍ص‍د ب‍ی‍ان‌ م‍س‍ای‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ی‍ا ت‍م‍س‍خ‍ر ن‍م‍ون‍ه‌ اص‍ل‍ی.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155054

این مفهوم را دانلود کن: