جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التکرار (البدیع)  

نامرجح

  • التکریر
  • تکرار (البدیع)
  • تکریر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155055

این مفهوم را دانلود کن: