جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои ошикона

مرجح

Ҳикояҳои ошикона  

اعم

نامرجح

  • حکایه های عاشقانه
  • достонҳое ошиконэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155100

این مفهوم را دانلود کن: