جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > Литературные жанры > исто́рия (сказка) > рассказы по учени́чество или об учени-честве

مرجح

рассказы по учени́чество или об учени-честве  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155104

این مفهوم را دانلود کن: