جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои эпистолярӣ

مرجح

Ҳикояҳои эпистолярӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های اِپیستولَری
  • достонҳое мукотэбэҳӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155108

این مفهوم را دانلود کن: