جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > шеъри таълимӣ

مرجح

шеъри таълимӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر تعلیمی
  • Шеърэ таълӣмӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155160

این مفهوم را دانلود کن: