جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > Шеъри мистикӣ

مرجح

Шеъри мистикӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر میستیکی
  • Шеърэ эрфонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155163

این مفهوم را دانلود کن: