جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > Шеъри замонавӣ

مرجح

Шеъри замонавӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر زمانوی
  • Шеърэ муъосэр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155165

این مفهوم را دانلود کن: