جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > Шеъри насрӣ

مرجح

Шеъри насрӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر نثری
  • Шеърэ мансӯр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155166

این مفهوم را دانلود کن: