جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > шеъри ҳиҷоӣ

مرجح

шеъри ҳиҷоӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر هجایی
  • Шеърэ ҳэҷоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155170

این مفهوم را دانلود کن: