جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > صورت گرایی

مرجح

صورت گرایی  

نامرجح

  • فرمالیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155173

این مفهوم را دانلود کن: