جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Story Elements > Antiheroe

مرجح

Antiheroe  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155174

این مفهوم را دانلود کن: