جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > فرد (انواع ادبی)

مرجح

فرد (انواع ادبی)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155190

این مفهوم را دانلود کن: