جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

کهن الگو  

اعم

نامرجح

  • آرکی تایپ

یادداشت دامنه

  • ‏‫اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ واژه‌ در م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ خ‍اص‌ ک‍ه‌ در ه‍م‍ه‌ ج‍ا ب‍ه‌طور ث‍اب‍ت‌ ب‍ه‌ک‍ار رود و ن‍ش‍ان‍گ‍ر آرم‍ان‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ وی‍ژه‌ای‌ ب‍اش‍د م‍ان‍ن‍د: رن‍د ح‍اف‍ظ.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155212

این مفهوم را دانلود کن: