جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الملمع  

نامرجح

  • ملمع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155244

این مفهوم را دانلود کن: