جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Prose > Ornate Prose

مرجح

Ornate Prose  

اعم

نامرجح

  • Euphuism

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155258

این مفهوم را دانلود کن: