جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > наср > насри маснӯъ

مرجح

насри маснӯъ  

اعم

نامرجح

  • نثر مصنوع
  • насрэ маснӯъ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155258

این مفهوم را دانلود کن: