جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نقیضه پردازی  

نامرجح

  • پارادوکس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155294

این مفهوم را دانلود کن: