جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Biographies > Collective Biographies

مرجح

Collective Biographies  

اعم

نامرجح

  • Memorials

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1693333

این مفهوم را دانلود کن: