جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > صورت گرایی > آشنایی زدایی

مرجح

آشنایی زدایی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa205668

این مفهوم را دانلود کن: