جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Plays > Monologue-Solioquy

مرجح

Monologue-Solioquy  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa208369

این مفهوم را دانلود کن: