جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Styles > Formalism > Neo Formalism

مرجح

Neo Formalism  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa276867

این مفهوم را دانلود کن: