جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Devices > Rhetorical Figures

مرجح

Rhetorical Figures  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa292572

این مفهوم را دانلود کن: