جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرایط کار > مرخصی ها

مرجح

مرخصی ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155547

این مفهوم را دانلود کن: