جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Безработица > Скрытая безработица

مرجح

Скрытая безработица  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155400

این مفهوم را دانلود کن: