جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ارزشیابی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155328

این مفهوم را دانلود کن: