جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر مدیریت > نظارت > ارزشیابی

مرجح

ارزشیابی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155329

این مفهوم را دانلود کن: