جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر مدیریت > سازماندهی > طبقه بندی مشاغل

مرجح

طبقه بندی مشاغل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155470

این مفهوم را دانلود کن: