جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر مدیریت > هماهنگی

مرجح

هماهنگی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155592

این مفهوم را دانلود کن: