جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر الادارة > الأتصالات > مواصلات احادیة الأتجاه

مرجح

مواصلات احادیة الأتجاه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155327

این مفهوم را دانلود کن: