جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Management Elements > Communication > One-Way Communications

مرجح

One-Way Communications  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155327

این مفهوم را دانلود کن: