جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های نظارت > ارزشیابی داخلی

مرجح

ارزشیابی داخلی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155330

این مفهوم را دانلود کن: