جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاشتغال > اشتغال معوقی الحروب

مرجح

اشتغال معوقی الحروب  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155342

این مفهوم را دانلود کن: