جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

цели > Краткосрочные цели

مرجح

Краткосрочные цели  

اعم

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155361

این مفهوم را دانلود کن: