جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

зарпла́та > вознагражде́ние

مرجح

вознагражде́ние  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155404

این مفهوم را دانلود کن: