جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

характе́рные чертаы лидерства > спосо́бность специализации

مرجح

спосо́бность специализации  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155426

این مفهوم را دانلود کن: