جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

характе́рные чертаы лидерства > Физическая спосо́бность

مرجح

Физическая спосо́бность  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155427

این مفهوم را دانلود کن: