جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҳадди ақали маъошу музд  

نامرجح

  • حداقل معاش و مزد
  • Ҳаддэ ақаллэ ҳуқӯқу дастмузд

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155435

این مفهوم را دانلود کن: