جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

فرصت های شغلی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155478

این مفهوم را دانلود کن: