جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت (fa) > научно-иссле́довательское управление > Управление научно-исследовательские проекты

مرجح

Управление научно-исследовательские проекты  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155530

این مفهوم را دانلود کن: