جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موانع ارتباطی > موانع زبانی

مرجح

موانع زبانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155565

این مفهوم را دانلود کن: