جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Holidays  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa208335

این مفهوم را دانلود کن: