جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الخیر و الشر  

نامرجح

  • الشر
  • خیر و الشر
  • شر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159168

این مفهوم را دانلود کن: