جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Axioms > Conversion (Logic) > Opposition (Philosophy)

مرجح

Opposition (Philosophy)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159101

این مفهوم را دانلود کن: