جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Logic > Propositions

مرجح

Propositions  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159277

این مفهوم را دانلود کن: