جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Basis of Syllogism > Imaginative Premisses (Syllogism)

مرجح

Imaginative Premisses (Syllogism)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159324

این مفهوم را دانلود کن: