جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نسب اربعه > عموم و خصوص من وجه

مرجح

عموم و خصوص من وجه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159244

این مفهوم را دانلود کن: