جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

существование > Абстрактное существование

مرجح

Абстрактное существование  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159389

این مفهوم را دانلود کن: