جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

катего́рияҳо > ҷавҳар (фал.)

مرجح

ҷавҳар (фал.)  

نامرجح

  • جوهر (فلسفه)
  • ҷувҳар

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159127

این مفهوم را دانلود کن: